Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Turbo Levne.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Miloš Tousek, sídlem Borkovice 32, PSČ 391 81, IČ: 46706968, DIČ: CZ6804200436, který prodává prostřednictvím internetového obchodu Turbo Levně.cz . Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), vše ve znění novel.

Na stránkách našeho E-shopu poskytujeme přístup k hodnocení zboží podané našimi konkrétními zákazníky. Autenticitu těchto recenzí propojujeme s konkrétními objednávkami a v interním systému jsou tyto informace prokazatelné.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (prodávající).

Prodávající / dodavatel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je fyzická, nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. O této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím e-mailu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Smlouva a obchodní podmínky

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

4. Objednávka a ceny zboží

Při objednávce zboží lze zvolit různé způsoby platby a přepravy.. K dodání zboží nabízíme volbu mezi různými přepravci, také i možnost osobního odběru na provozovně Miloš Tousek, Borkovice 32, 39181 Veselí nad Lužnicí.

Možnosti platby jsou:

  • Platba dobírkou-zboží je odesláno po potvrzení objednávky a platba se uskuteční při jeho převzetí.
  • Platba převodem- zboží je odesláno po přijetí platby na účet prodávajícího.
  • Platba kartou přes platební bránu.
  • Platba hotově na provozovně při převzetí zboží.

Ceny u zboží uveřejněné na webových stránkách www.turbo-levne.cz jsou v okamžiku objednání závazné. Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však může být po vzájemné dohodě změněna.

Objednávka se stává závaznou po jejím potvrzení v objednávkovém systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím. V případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí atd.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedený e-mail, popř. telefon za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu bez zbytečného odkladu v nejkratším možném termínu. Nejpozději do čtrnácti dnů od zrušení objednávky.

Způsob objednání je v internetovém obchodě možný naplněním virtuálního nákupního košíku, vyplněním povinných údajů a odesláním objednávky. Objednávky vytvořené prostřednictvím telefonní linky +420 800 602 603. je nutné elektronickou formou následně potvrdit.

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím (označené červenou hvězdičkou) jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující má na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

5. Termín a způsob dodání zboží

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. To platí v případě volby dopravy na dobírku. V případě platby převodem je zboží odesláno nejpozději následující pracovní den po obdržení příslušné částky.

V případě, že objednané zboží není skladem, nebo ho nebude možné dopravci předat do třiceti dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Pokud nedojde k vzájemné dohodě na novém termínu dodání, má kupujících také právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

6. Nevyzvednutí zásilky

Nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku

Při nevyzvednutí odeslané zásilky bez předchozího informování prodávajícího o této skutečnosti, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši ,dle výběru druhu dopravy. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné pouze při platbě předem. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů. K úhradě dopravného (poštovného) budete vyzváni e-mailem, s adresou uvedenou na objednávce, a nebo telefonicky. Na dopravné Vám bude vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě neuhrazení této faktury do 14 dní budeme Vaši pohledávku řešit právní cestou. V tomto případě se k nákladům na vyřízení této pohledávky připočte částka rovnající se nákladům vynaloženým na tuto pohledávku.

Nevyzvednutí zásilky při platbě předem

V případě nevyzvednutí zásilky při platbě předem, bez předchozího informování prodejce pomocí : Kontaktního formuláře a nebo telefonicky +420 800 602 603 o této skutečnosti, bude zásilka uložena po dobu 7 dnů. Po této době bude zaslána zpět na adresu prodávajícího. Zásilka může být na Vaši žádost znova zaslána. V tomto případě bude znova účtováno poštovné a balné.

7. Převzetí zboží a platba

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození zboží při přepravě.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje zásilku otevřít s přepravcem a v případě pochybností o tomto sepsat s přepravcem protokol!

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je nutno o této skutečnosti neprodleně informovat buď přepravce, a také naší společnost prostžednictvím Kontaktního formuláře.

Česká pošta – oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty

PPL – oznamte na tel. 844 775 775

Zásilkovna – na pobočce převzetí.

8. Práva z vadného plnění

Práva a pivinosti ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §2099 až 2117 a §2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znení pozdějších předpisů).

Pokud zákazník po obdržení zboží objeví vadu na výrobku , je nutné kontaktovat prodávajícího a to buď telefonicky nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře, ohledně postupu reklamačního řízení. Je třeba uvést zjištěné vady, zdokumentovat tyto skutečnosti. Vše včetně fotodokumentace zboží i originálního neporušeného obalu, zaslat na e mail, a následně doručit osobně a nebo poštou reklamované zboží a to nejpozději do třech pracovních dnů od převzetí zboží. Rozhodující je datum přijetí a datum odeslání.

Pokud zásilka s objednaným zbožím dorazí na místo určení s poškozeným obalem, doporučujeme zákazníkovi neprodleně sepsat reklamaci se zástupcem přepravní společnost!!! V opačném případě nemůže prodávající reklamaci přijmout.

V písemných oznámeních musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké konkrétní vady se jedná a jak se tyto vady projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující pomocí Kontaktní formuláře nebo v místě sídla prodávajícího, na adrese :

Miloš Tousek TURBO LEVNĚ.CZ Borkovice 32 39181, Veselí nad Lužnicí

spolu s reklamovaným zbožím zašle zákazník i kopie nabývacích dokladů vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura / daňový doklad). U zboží zasílaného v rámci reklamace doporučujeme pořízení fotodokumentace reklamovaného zboží. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato!

Prodávající rozhodne o reklamaci v nejkratší možné lhůtě od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody z provozu produktů, funkčních vlastností a škod způsobené neodborným používáním produktů, montáží, kterou neprováděla odborná firma, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Reklamace nelze uplatnit na běžné opotřebení výrobků nebo jeho částí způsobené užíváním.

Prodávající si vyhrazuje právo v případě reklamace na slevu z kupní ceny zboží, opravu reklamovaného zboží nebo náhradu reklamovaného zboží zbožím jiným se stejnými parametry.O postupu reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky. Na samotné vyřízení reklamace má prodejce lhůtu 30 dnů, pokud nebude dle vzájemné dohody stanoven jiný termín. Vyřízení reklamace se považuje za splněné po té, co prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující má povinnost ihned po odeslání reklamace informovat o provedení reklamace prodávajícího pomocí Kontaktní formuláře nebo telefonicky na telefonním čísle +420 608 522 051. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění. Při řešení sporů ohledně reklamace lze uplatnit právo podle ustanovení podle § 1820 odst. 1 písm. b) a písm. j), o mimosoudním vyrovnání.

9. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách www.turbo-levne.cz. Tímto se nijak nezbavujeme povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

10. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti kalendářních dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte nejlépe písemně nebo vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy: Kontaktní formulář , uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží.Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti kalendářních dní od převzetí zboží. Náklady na zpětnou přepravu dle námi nabízené nejlevnější nabídky na přepravu . Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu,

Miloš Tousek TURBO LEVNĚ.CZ Borkovice 32 39181, Veselí nad Lužnicí

a to za následujících podmínek - zboží musí být ve vhodném, respektive v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením). Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice.

Zboží nesmí být nikterak užíváno. Nedodrží-li stanovené podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak byla převzata, tak musí být zaslána i zpět včetně příslušenství, návodu atd.Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží.

Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku! Takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží, Vám zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet nebo složenkou na Vaši adresu (v případě platby složenkou, Vám odečítáme manipulační poplatek a poštovné ve výši 50,- Kč). Prodávající je oprávněn dle § 53 občanského zákoníku odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, oprávněné náklady související s odstoupením od smlouvy uzavřené na dálku.

Splatnost vrácené částky je bez zbytečných odkladů, nejdéle však do 14 dnů od doručení zpět na adresu prodávajícího. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

11. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží a poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

Nákupem v tomto internetovém obchodě dáváte souhlas se zasíláním obchodní nabídky na Vaší emailovou adresu, popřípadě poštovní adresu. Bezplatné odhlášení z odběru obchodních sdělení je možné přímo ve obchoní nabídce nebo formou kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Zasílání obchodních sdělení formou emailu

Přihlášením k odběru obchoních sdělení, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

Přihlášením k odběru obchodních sdělení, berete na vědomí, že se můžete kdykoli bezplatně odvolat z tohoto oběru a to přímo v zaslaném obchodním sdělení a nebo formou kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob s vyjímkou údajů poskytnutých třetím osobám, jež jsou výhraně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

12. Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.1.2023 a nahrazují dosavadní obchodní podmínky. Starší verze obchodních podmínek je dostupná na adrese https://turbo-levne.cz/udaje/obchodni-podminky-9-1-2023.